De échte vertaler versus Google Translate

De échte vertaler versus Google Translate

Soms krijg ik de vraag of ik niet bang ben voor mijn baan, met alle ontwikkelingen op het gebied van machinevertalingen. Nou, voorlopig nog niet echt. Vertalen is een vak. Ik heb niet alleen een opleiding gevolgd in mijn twee vreemde talen, maar heb daarnaast ook lessen gehad in lokalisatie (geschikt maken voor de plaatselijke markt), tekstschrijven en vertaaltechniek. Als beëdigd vertaler moet ik voldoen aan een aantal eisen van het Bureau Btv en moet ik elke vier jaar een verplicht aantal PE-punten (Permanente Educatie) behalen.

Ik hou van mijn vak. Ik vind het heerlijk om van een mooie tekst in de ene taal een even zo mooie tekst in een andere taal te maken, waarbij ik dan de mogelijkheid krijg om mijn kennis over de doeltaal en -cultuur in de praktijk te brengen. Lokaliseren, kennis over de plaatselijke doelgroep verwerven, dat is een mooi element van mijn werk. Een ander mooi aspect is dat ik elke dag iets leer. Ik krijg de meest uiteenlopende teksten op mijn bureau, en leer daar heel veel van. Zo ben ik zowat expert in het verwerken van afval bij een groot chemisch concern, omdat ik hun hele afvalverwerkingsproces heb mogen vertalen. Ik weet bijna alles over LEAN en Six Sigma, omdat ik daar zoveel over heb vertaald. En ook mag ik soms mensen heel blij maken, met persoonlijke vertalingen, zoals van huwelijksaktes, of geboorteaktes bij adopties van kindjes…die dingen vind ik mooi.

Soms krijg ik van een klant een verzoek: “Kun jij een al vertaalde tekst even een beetje bijschaven?” Dan ben ik al op mijn hoede. Soms is de tekst vertaald door Mieke van de boekhoudafdeling, want die had vroeger op de HAVO hele hoge cijfers voor Engels. Andere keren hebben ze voor de vertaling van hun belangrijkste handboeken de toevallig aanwezige stagiaire gebruikt. En in andere (erge) gevallen hebben ze de tekst even door Google Translate gegooid. Dit laatste leverde in het verleden echt hilarische vertalingen op, tegenwoordig begint het ergens op te lijken, maar goed is het nog niet. In alle drie de gevallen zal ik de klant laten weten dat ik eerst even de tekst wil zien, voordat ik een toezegging doe.

Inmiddels zijn vertaalprogramma’s wel een fijne aanvulling aan het worden, maar echt optimaal, dat gaat nog lang duren, denk ik. Tegenwoordig heeft bijna elk vertaalbureau waarvoor ik werk als regel dat je geen google translate mag gebruiken als basis van je vertalingen…dat heeft een reden!

En dan nu, ‘the proof is in the pudding’ zeggen de Engelsen als ze bedoelen dat bewijs moet overtuigen. Dus volgt hieronder deze tekst, maar dan vertaald door Google Translate. Have fun! 😉

“Sometimes I am asked if I am not afraid of my job, with all the developments in the field of machine translation. Well, it does not really. Translation is a profession. I have not only been trained on my two foreign languages, but have also had lessons (make it suitable for the local market) in localization, copywriting and translation technique. As a sworn translator I must meet a number of requirements of the Office Wbtv and I have every four years to achieve a required number of PE points (Continuing Education).

I love my profession. I love to create, where I’ll get the opportunity to bring my knowledge. Across the target language and culture in the practice of a beautiful text in one language, an equally beautiful text in another language Locate, acquire knowledge about the local target audience, which is a nice element of my work. Another nice aspect is that I learn something every day. I get a wide range of texts on my desk, and learn there very much. So I’m pretty much an expert on the disposal of waste in a large chemical company, because I was able to translate. Their entire waste disposal process I know almost everything about LEAN and Six Sigma, because I have so many translated thereon. And I may sometimes make people very happy, personal translations, such as marriage certificates, birth certificates or adoptions of children … those things I like.

Sometimes I get a customer request: “Can you an already translated text as a little polish?” I’m already on my guard. Sometimes the text is translated by Mieke from the accounting department, who had earlier in highschool all high marks for English. Other times they have to translate their main textbooks used the intern accidentally present. And in very severe cases, they have even thrown the text through Google Translate. The latter delivers truly hilarious translations. But in all three cases, I will let the customer know that I just want to see before I make a commitment to the text first.

Meanwhile, translation programs have a fine addition to, but really optimal, that’s still a long time, I think. Nowadays almost every translation agency I work for a rule that you can use as the basis of your translations … no google translate that for a reason!”