Privacyverklaring (AVG)

Privacybepalingen Proactive Translations

 

Privacyverklaring:

Bescherming van persoonsgegevens bij gebruik website

Het gebruik van de website van Proactive Translations is in de regel mogelijk zonder dat er persoonsgegevens moeten worden opgegeven. Voor zover op de pagina´s persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, vindt dit, voor zover mogelijk, steeds plaats op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens op internet (bijv. bij communicatie per e-mail) beveiligingshiaten kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Tegen het gebruik van contactgegevens door derden, gepubliceerd in het kader van de verplichting tot het opnemen van een colofon, voor het toezenden van reclame en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is gevraagd, wordt hierbij uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De exploitant van de pagina´s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen in het geval van ongewenste toezending van reclameberichten, bijvoorbeeld door ongewenste toezending van e-mails (spam).

 

Bescherming van persoonsgegevens van Opdrachtgevers

Algemeen

 1. Proactive Translations werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG, en verzamelt alleen de persoonsgegevens waarvoor zij een geldige reden voor de verwerking heeft.
 2. Voordat de opdrachtgever een vertaalopdracht verstrekt, verwerkt Proactive Translations alleen persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitbrengen van een offerte.
 3. Uiterlijk bij de offerte zal de opdrachtgever worden verzocht om de vertaalopdracht in te delen in de volgende categorieën:

Categorie 1: hoog risico

Soort:  De opdracht bevat persoonsgegevens die van zeer gevoelige aard zijn, zoals strafrechtelijke gegevens en medische gegevens.
Groep: beperkt tot de feitelijke vertaler en een persoon binnen Proactive Translations.
Beveiliging: zeer beperkte inzagerechten; opslag vindt geanonimiseerd c.q. gepseudonimiseerd plaats;                                – handhaving strikte bewaartermijn; verwerking uitsluitend binnen de EER

 Categorie 2: gemiddeld risico

Soort:   De opdracht bevat persoonsgegevens die van gevoelige aard zijn en die door de wet als bijzondere persoonsgegevens worden gekwalificeerd met uitzondering van medische gegevens of hebben betrekking op een persoon die bekend is c.q. hebben betrekking tot een persoon of geschil die in de maatschappij tot consternatie kan leiden.
Groep:  beperkt tot een kleine groep van maximaal 5 personen, allen op basis van need to know
Beveiliging:  beperkte inzagerechten; opslag hoeft niet geanonimiseerd c.q. gepseudonimiseerd plaats te vinden, maar mag wel; handhaving bewaartermijn; verwerking uitsluitend binnen de EER en de landen met een adequaatheidsbeslissing.

 Categorie 3: normaal risico

Soort:  De opdracht bevat persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats.
Groep: beperkt tot een groep binnen Proactive Translations én de feitelijke vertaler
Beveiliging: inzagerechten intern niet beveiligd; opslag vindt normaal plaats; handhaving bewaartermijn; verwerking mag wereldwijd binnen de kaders van de AVG

 1. De kosten van de vertaalopdracht zijn mede afhankelijk van de keuzes, die de opdrachtgever vooraf maakt zoals
  -de categorie-indeling;
  – het verzoek om de persoonsgegevens te anonimiseren c.q. te pseudonimiseren;
  – afwijkende bewaartermijnen;
  – teruggave of vernietiging van persoonsgegevens.
 1. Proactive Translations draagt er zorg voor dat medewerkers door middel van voortdurende educatie op de hoogte zijn van het AVG-compliant werken met uw persoonsgegevens.
 2. Proactive Translations zorgt er tevens voor dat zij de passende technische maatregelen neemt en up to date houdt om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen.
 3. Proactive Translations deelt uw persoonsgegevens niet met buitenlandse partijen, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht of u toestemming verleent om een vertaalopdracht in het buitenland uit te voeren.

Datalek

 1. Indien ondanks alle zorgvuldigheid van Proactive Translations uw persoonsgegevens verloren gaan of door onbevoegden worden ingekeken (datalek), dan stelt Proactive Translations u hiervan spoedig, doch in ieder geval binnen de door partijen afgesproken termijn, op de hoogte.
 2. Proactive Translations zal zich inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 3. Een datalek ontslaat de Opdrachtgever niet van haar verplichtingen uit de overeenkomst met Proactive Translations, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Proactive Translations.

Bewaartermijnen

 1. Proactive Translations zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken vertaalopdracht, tenzij:
  – De opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn.
  – Proactive Translations op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.